Betalingsvoorwaarden

Bankgegevens
Bankrekeningnummer: DE XX XXXX XXXX XXXX XXXX XX
ten name van: Michael Pietesen (Remissio Psychologen Praktijk)
Bank: N26 Business
BIC: NTSBDEB1XXX.

Vermeld bij begunstigde niet de naam van de praktijk, maar gebruik de praktijkhouder zijn naam. Anders zal uw eigen bank uw betaling retourneren. Vermeld bij betaling svp het notanummer.  Let op dit is een Duitse bankrekening.

Betalingsvoorwaarden

Om ook de administratieve en financiële kant van uw therapie zo goed mogelijk te laten verlopen, treft u hieronder onze betalingsvoorwaarden (en op de website) aan:

Artikel 1: Toepassingsbereik

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen cliënt en psycholoog/therapeut, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en cliënt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van een opdrachtgever, is opdrachtgever verantwoordelijk voor het voldoen van de nota.

De behandelovereenkomst wordt aangegaan met cliënt, behalve als cliënt jonger is dan 16 jaar. Dan wordt de overeenkomst tevens aangegaan met diens wettelijke vertegenwoordiger(s). Derhalve is (of zijn) de wettelijke vertegenwoordiger(s) verantwoordelijk voor het voldoen van de nota.

Een cliënt ouder dan 16 jaar (lees: zestien) draagt zelf de kosten van de therapie, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd de kosten te zullen voldoen. Het uitblijven van betalingen door ouder(s), voogd(en), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) ontslaan cliënt niet van het voldoen van de betalingsverplichtingen.

Artikel 2: Betalingstermijn, Bankrekeningnummer en Betalingsmethode

Alle betaalverzoeken dienen te worden voldaan binnen 14 kalenderdagen na dagtekening van de gestuurde betaalverzoek via de email.  Het betaalverzoek en de nota wordt per e-mail aan u verstuurd naar het bij ons bekende e-mailadres, die u hebt genoteerd op het kennismakingsformulier. Cliënt (en/of ouders) kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening. Het is mogelijk om het bedrag in contanten of per girale overboeking te voldoen. Voor het verwerken van een contante betaling of girale overboeking wordt 5 euro administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 3A: Uitreiking van betaallink

De betaallink wordt na het consult per e-mail aan u verstuurd naar het bij ons bekende e-mailadres, die u hebt genoteerd op het kennismakingsformulier. Mocht u de nota ter hand gesteld willen krijgen, kunt u dat schriftelijk aangeven via adminstratie@remissio.nl.

Artikel 3B: Betalingsherinnering van betaallink

De psycholoog zal de cliënt eerst een kosteloze betalingsherinnering sturen, waarin de cliënt 14 kalenderdagen (lees: veertien) de kans krijgt om te betalen zonder extra kosten.

Artikel 3C: Tweede betalingsherinnering van de betaallink

De psycholoog zal de cliënt een tweede kosteloze betalingsherinnering sturen, waarin de cliënt 14 kalenderdagen (lees: veertien) de kans krijgt om alsnog te betalen. Cliënt heeft een laatste mogelijkheid om te betalen via het pay-what-you-want-systeem (PWYW).

Artikel 4A: Uitreiking van nota

Doordat er geen betaling is verricht volgens het PWYW-systeem, vervalt een keuzemogelijkheid via het PWYW-systeem. Er wordt een nota van het consult per e-mail verstuurd, waarvan de betaling is uitgebleven. De hoogte van de nota per consult is conform het reguliere tarief (cf. Tariefbeschikking Generalistische Basis-ggz, niet-basispakketzorg Consult (€ 110,27).

Artikel 4B: Betalingsherinnering van de nota

De psycholoog zal de cliënt eerst een kosteloze betalingsherinnering sturen, waarin de cliënt 14 kalenderdagen (lees: veertien) de kans krijgt om te betalen zonder extra kosten.

Artikel 4B: Betalingstermijn overschreden van de nota

Indien cliënt het verschuldigde (reguliere) bedrag niet binnen de betalingstermijn van de nota heeft voldaan of geen betaling is ontvangen, is cliënt in verzuim. Cliënt is dan over het openstaande bedrag aan de psycholoog de wettelijke rente verschuldigd, zolang cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 5. Ingebrekestelling.

Voldoet de cliënt na de betalingsherinnering van de nota niet aan zijn/haar verplichtingen dan ontvangt de cliënt een ingebrekestelling met het totale bedrag als laatste mogelijkheid om de openstaande bedragen te voldoen. Hierin wordt de cliënt gesommeerd alsnog binnen 14 kalenderdagen na de datum van de ingebrekestelling dat openstaande bedrag te betalen.

Artikel 6. Overgaan tot vordering

De psycholoog is gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste € 40 euro (lees: veertig) exclusief eventueel BTW per nota, berekend aan de hand van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit.

Artikel 7. Schuldsaneringregeling e.d.

In geval van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van cliënt wordt uitgesproken danwel liquidatie, faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van de wederpartij of wanneer er beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel van zijn/haar vermogen alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Remissio Psychologen Praktijk is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.

Artikel 8. Bevoegde rechter

De rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen cliënt en Remissio Psychologen Praktijk kennis te nemen. Remissio Psychologen Praktijk blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de wederpartij.

Artikel 9. Opschorten overeenkomst

Remissio Psychologen Praktijk is in het geval van overschrijden van de betalingstermijn bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de cliënt gesloten overeenkomst op te schorten, totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.

Artikel 10. Beëindigen professionele relatie

Bij herhaalde conflicten over de betaling, kan de vertrouwensband tussen de cliënt en de psycholoog onder druk komen te staan. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat de psycholoog zich genoodzaakt ziet de professionele relatie op te schorten dan wel te beëindigen, omdat er sprake is van een ‘gewichtige reden’ voor beëindiging.

Artikel 11. Vragen hierover?

Neem dan contact op met adminstratie@remissio.nl.