Privacy Policy

Remissio Psychologen Praktijk is als dienstverlener verantwoordelijk voor het beschermen van uw persoonsgegevens. In dit reglement kunt u lezen wat Remissio Psychologen Praktijk doet, mag en niet mag met uw persoonsgegevens. U kunt lezen wie uw persoonsgegevens te zien krijgen, met wie wij ze kunnen delen en hoe wij uw gegevens beveiligen

Definities
In dit reglement worden de volgende definities gehanteerd:
1.1 Betrokkene(n): degene(n) op wie Persoonsgegevens betrekking hebben.
1.2 Medewerker: personeel dat werkzaam is voor of instructies volgt van Remissio Psychologen Praktijk.
1.3 Persoonsgegevens: alle informatie over een natuurlijk persoon die hem identificeerbaar maakt.
1.4 Verwerken: bewerken of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens zoals bedoeld in art 4 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming.
1.5 Wet: alle relevante wet- en regelgeving met nadruk op privacywetgeving en richtlijnen van de toezichthoudende instanties.

Toepassingsgebied
Dit reglement is van toepassing op alle bedrijfsprocessen van Remissio Psychologen Praktijk.

Doelenbinding
Wij verwerken alleen de persoonsgegevens voor zover dit strikt noodzakelijk is. Dat wil zeggen, dat wij geen gegevens verwerken als dat niet past binnen de volgende doelen:

• Het uitvoeren van een behandeling/therapie/traject richting hernieuwde balans c.q. verbetering van de psychische gezondheid;
• het verbeteren van psychische, somatische, sociale, leef en arbeidsomstandigheden;
• het kunnen uitwisselen van gegevens van cliënten met derde van Remissio Psychologen Praktijk als cliënten dat nodig achten;
• het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen;
• het optimaliseren van onze dienstverlening.

Categorieën van persoonsgegevens: gewone gegevens
Wij krijgen uw persoonsgegevens van uzelf, van ouders of voogden, van uw werkgever of andere verwijzers. Welke gegevens wij precies vastleggen, hangt een af van uw persoonlijke situatie. In ieder geval verwerken wij: uw naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer, emailadres, IP-adres en andere gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de begeleiding. Dit valt allemaal onder de categorie ‘gewone persoonsgegevens’. In BIJLAGE 1 leest u exact welke soort persoonsgegevens wij van u hebben. Wij verwerken nooit gegevens met betrekking tot biometrische gegevens.

Geheimhouding
Remissio Psychologen Praktijk en al haar medewerkers zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Alle informatie die u ons geeft is vertrouwelijk. Alle achtergrondinformatie over u blijft onder onze hoede en wordt dus niet doorgegeven aan derde, waaronder eventueel een werkgever.

Gebruikers van gegevens
Na aanmelding neemt de psycholoog contact met u op die ruimte heeft om u te begeleiden. De psycholoog houdt contact met u en is uw directe aanspreekpunt. De psycholoog heeft toegang tot uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de behandeling of traject, planning en administratieve verwerking. Wij vragen altijd uw toestemming voor het opvragen van gegevens. Dit doen wij via het toestemmingsformulier.

Samenwerking
Wij delen in principe met niemand uw gegevens, behalve overheidsinstanties die wettelijk bevoegd zijn uw persoonsgegevens in te zien. Inzage is mogelijk door instanties voor zover noodzakelijk in de uitvoering van de aan hen opgedragen taken (te denken valt aan audits en certificeringscontrole).

Rechten van betrokkene
De privacywetgeving verplicht ons u te attenderen op uw rechten. Hieronder leest u (in zo min mogelijk juridische taal) wat uw rechten zijn als client:
1. U kan erop kunnen vertrouwen, dat wij de persoonsgegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor wij hebben aangegeven deze gegevens te gebruiken (Beginselen, artikel 5 AVG).
2. Wij mogen alleen die persoonsgegevens gebruiken waarvoor u toestemming heeft gegeven (Rechtmatige verwerking, artikel 6 AVG).
3. Als u uw eerder aan ons gegeven toestemming wil intrekken, dan, kan u dat altijd doen. Wij mogen vanaf dat moment de gegevens niet meer gebruiken (Voorwaarden voor toestemming, artikel 7 AVG).
4. U heeft het recht om van ons exact te weten welke gegevens van u bekend zijn en per gegeven met welk doel wij deze gegevens hebben opgeslagen (Transparantie, artikel 12 AVG).
5. U heeft het recht om te weten dát wij persoonsgegevens van u opslaan en met welk doel wij uw persoonsgegevens opslaan (Informatie, artikel 13 AVG).
6. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder in verband met het niet nakomen van de verplichtingen uit de AVG (Te verstrekken informatie, artikel 13 AVG).
7. Indien u meent dat bepaalde gegevens onjuist zijn, dan heeft u het recht op rectificatie (Recht op rectificatie, artikel 16 AVG).
8. Indien u eist dat de opgeslagen persoonsgegevens worden verwijderd, dan dienen wij hieraan onverwijld gevolg te geven (Wissen/Recht op vergetelheid, artikel 17 AVG).
9. U kunt van ons eisen dat het gebruik van de verstrekte persoonsgegevens wordt beperkt (Recht van beperking, artikel 18 AVG).
10. U kunt een gedetailleerd overzicht van uw gegevens opvragen. U kunt verzoeken dat wij deze gegevens rechtstreeks sturen naar een door u aan te wijzen derde. (Recht op dataportabiliteit, artikel 20 AVG).
11. U kunt bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van de over u opgeslagen gegevens. Wij mogen vanaf dat moment deze gegevens niet langer voor dit doel gebruiken (Recht van bezwaar, artikel 21 AVG).
12. U wordt beschermd tegen de voor u negatieve gevolgen van geautomatiseerde besluitvorming (Geautomatiseerde individuele besluitvorming, artikel, 21 AVG).
13. U kunt er van op aan dat wij passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid én de beschikbaarheid van de persoonsgegevens te waarborgen (Beveiliging van de bewerking, artikel 32 AVG).

U kunt een verzoek schriftelijk kenbaar maken aan: Remissio Psychologen Praktijk, Dr Kuyperkade 28, 3142 GC Maassluis via info@remissio.nl met het onderwerp: uitvoering AVG /privacyreglement. Wij zullen dan binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Bewaartermijnen
Wij zijn verplicht uw gegevens niet langer te bewaren dan strikt noodzakelijk. Uw dossier en gegevens bewaren wij maximaal vijftien jaar na uw traject in het verlengde van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Beveiliging
Remissio Psychologen Praktijk heeft passende, technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal, of misbruik.
• enkel uw eigen psycholoog heeft toegang tot persoonsgegevens. Delegatie van administratieve processen kunnen plaatsvinden waarbij zo min mogelijk persoonlijke gegevens worden gedeeld. Wanneer dit plaatsvindt, zal er een geheimhoudingsovereenkomst worden gesloten en ondertekend;
• worden voorafgaand aan indiensttreding adequaat gescreend;
• personeelsleden zijn in het bezit van relevante certificaten en/of diploma’s;
• personeelsleden zijn gebonden aan een geheimhoudingsverklaring;
• laptops, mobiele telefoons en andere gegevensdragers zijn beveiligd met een wachtwoord;
• personeelsleden zijn bekend met de privacyverklaring, het privacyreglement en het privacybeleid van Remissio Psychologen Prakijk;
• beveiligingsprocedures worden getest, up-to-date gehouden en geëvalueerd met betrekking tot hun doeltreffendheid, veiligheid en toepasbaarheid.
• alle persoonsgegevens worden deugdelijk afgeschermd;
• Toegang tot de systemen kan alleen door middel van een verificatie. Het systeem is zo ingericht dat iedere gebruiker toegang heeft tot die gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor zijn of haar werk;
• Virusscanners worden up-to-date gehouden;
• Alle personeelsleden hebben een unieke inlogcode en een wachtwoord dat regelmatig wordt gewijzigd;
• Persoonsgegevens die wij in papieren vorm ontvangen, worden gescand. De papieren dossiers worden na scannen vernietigd.
• De bedrijfsmail en de online ingevulde en verzonden formulieren (aanmelding en kennismakingsformulier et cetera) zijn versleuteld;
• Remissio hanteert een bewaartermijnenbeleid.

Website en cookies
Wij gebruiken Analytische cookies voor eigen gebruik die niet worden gedeeld met derde. Google analytics is zogenaamd privacyvriendelijk ingesteld. De cookies en analytics hebben als doel om de gebruiksvriendelijkheid en vindbaarheid te vergrootten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google heeft gesloten, verwerken het laatste octet van het IP-adres (de rest is gemaskeerd), ‘gegevens delen’ is uitgezet, wij maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Aanpassingen
Wij kunnen dit privacyreglement aanpassen. Dit kunnen we doen bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten of in de wet en regelgeving.

Klachten
Hebt u vragen, opmerking of klachten over deze privacyverklaring? Of heeft u klachten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbeheer van Remissio Psychologen Praktijk. Stuur een mail naar info@remissio.nl. Of stuur een brief naar dit adres.

BIJLAGE 1: Categorieën van persoonsgegevens
Identiteitsgegevens: Naam; Voorvoegsel(s); Voornaam; Voorletter(s); Geslacht; Geboortedatum;
Contactgegevens: Postcode; huisnummer; Huisnummer toevoeging; Woonplaats; Postbus; Telefoonnummer; Mobielnummer; Emailadres en IP-Adres
Gemedicaliseerde gezondheidsgegevens (gegevens die redelijkerwijs zijn te herleiden tot een psychische of medische klacht)
Gegevens die cliënt verstrekt i.v.m. zijn geestelijke of lichamelijke gezondheid, stressfactoren of andere privacygevoelige gegevens die een rol kunnen spelen in de verminderde psychologische gezondheid. Hieronder valt tevens de antwoorden die cliënt heeft ingevuld in het kennismakingsformulier, dan wel eventuele vragenlijsten en foto’s van eventuele tekeningen die gemaakt zijn tijdens de sessies ter uitleg. Dit kunnen gegevens zijn wat betreft informatie over (a) Seksualiteit / seksueel gedrag / seksuele gerichtheid (b) Ras of etnische achtergrond, (c) Religieuze overtuiging(en) (d) Politieke opvatting, (e) Arbeidsrelatie, (f) Opleiding of diploma’s, (g) Politieke opvattingen
Persoonsgegevens van uw huisarts of verwijzer
Persoonsgegevens die een beeld geven van de status quo van het therapie.
Persoonsgegevens van uw kind(eren), ouders en/of partner
Afspraken met cliënten
Gegevens betreffende financiële gegevens of financiële situatie: zoals betalingen.

Laatste wijzigingsdatum: 30-5-2018